متنفرم از ابلهی که کل دوره، کلاس یا ترم بهش میگی بیا این درس کوفتی رو باهات کار کنم نمیاد بعد شب امتحان عر میزنه که تو بدی تو وقت نمیذاری برای من و من برات فلان کردم و بیسار کردم بعدم که میخوای یادش بدی میخواد یه شبه پرفسور بشه و بیشتر از سطح کلاسم یاد بگیره! آیا کشتن این شخص روا نیست؟