بعد از ماه رمضان پارسال که خیلی شروع عجیبی داشت و خیلی عجیب تر تموم شد امسال ماه رمضان تو خونه و خانواده ما عجیب تر از سال قبل شروع شده به این صورت که عمه جان تا پارسال روزه و روزه دار رو مسخره میکرد امسال تنها روزه دار خونه ماست! آیا ایمان نمی‌آورید؟ خب نیاورید!

التماس دعای زیاد

نبینم کسی روزه دار باشه یادش رفته باشه برای من دعا کنه ها!

+ ماه رمضان خوب و پرباری داشته باشید همگی