قرار بود بلاک باشه طاقت نیاوردم آنبلاکش کردم پیام داد چت کردیم فکر میکردم عشقش هنوز هست برای اینکه خودش رو جمع کنه بهش توپیدم دورش کردم پسش زدم از نقطه ضعفش نسبت به خودم استفاده کردم شکوندمش و شکستم بعد گفت اون رفته خواستم برش گردونم گفت نه قبلا برگردونده اون رو و نمیخواد دیگه باز شکستم که بخاطر یه بی لیاقت شکوندمش لعنت به بعضی دخترا... اولینش خودم