فردا مسافرم با توجه به وضع هواپیماها خوبی بدی دیدین حلال کنین سال نوتون هم مبارک