دیشب خیلی یهویی سر از قم و جمکران درآوردم! شب تو ماشین خوابیدم و الان به شکل عجیب تری اومدم دانشگاه با تشکر از باعث بانیش