از جمعه چنان سردردی شدم که مرگ رو به چشم دیدم ! حالا چرا اینجوری سردرد شدم؟ طبق گفته دکتر به علت استرس زیاد
کار زیاد با کامپیوتر خر است! استرس خر است! استاد جنگ خواه هم خر است گزارش کار هم خر است! اصلا همه چیز خر است مگه خلافش ثابت شه!