از اینستاگرام رفتم کامل دیلیت اکانت... ولی برمیگردم... و این بار فقط یه سری ها اد میشن کسایی که بشناسم واقعا چون حوصله ی قضاوت شدن هر روزه رو ندارم