سید هم که نباشیم شیعه که هستیم... میشه بهتون بگیم مادر؟
+ واران جان ختم حدیث کسا گذاشتن اگه دوست دارین برین وبش و اعلام کنین که شرکت میکنید.