روزهای عجیب غریب خوبین این روزها اسپند دود کنین چشم نخورن!
+ التماس دعا برای پایداری روزهای خوبم ...