صبح تو اتاقم خواب باشم با صدای جیغ و زنگ دبستان بیدار میشم تو پذیرایی یا اتاق مادربزرگم خواب باشم با صدای برنامه صبحگاه پادگان! د مسخره ها دلتون برای سرباز فلک زده نمی سوزه برای اهل محل بسوزه برای اونا نمی سوزه به فکر عاقبت بخیری تون باشین با این حجم نفرینی که برای خودتون میخرید عمرا عاقبت بخیر شین از من گفتن بود! عصرها هم یا با صدای داد پسرهمسایه یا آهنگ دامبیلی دیمبول خونه پشتی! بذارین بخوابم ... همین کارها رو کردین ملت فکر میکنن من فضایی یا ابرقهرمانم که چهار ساعت میخوابم...